Gent de l'Ajuntament

Iniciem un espai d'entrevistes a companys i companyes de l'Ajuntament

La Plataforma 0'7 de l'Ajuntament amb el Teaming

Aquest sistema de microfinanciacions permet unir esforços i ajudar a les persones que més ho necessiten

Newsletter de la Secció sindical de CCOO

Entreu a llegir el darrer butlletí de notícies de la secció sindical de CCOO

·

·

dilluns, 30 de novembre de 2015

REM. Al·legacions de CCOO a les bases

Després d’un llarg període d’escollir als representants municipals als Consells Escolars de Centre (REM) de forma “digital”, ara es farà la selecció per concurs intern

CCOO ho havia demanat des de feia molt de temps i per fi el 17 de novembre RRHH ens va fer arribar a la representació sindical una proposta de bases per un concurs intern de borsa per a la selecció de representants municipals.

CCOO ha presentat tot un seguit d'al·legacions de les quals destaquem les següents:
 1. Ampliar els grups de classificació als C1 i C2, atès que fins ara han pogut fer aquesta tasca durant molts anys i no entenem que ara que es fa un procés públic i transparent no puguin ni presentar-se, perquè a les bases es restringeix als grups de classificació A1 i A2. Si no s'amplia hem sol·licitat un informe tècnic de la Cap d'Educació on es justifiqui tècnicament aquesta decisió.
 2. En el cas que la persona proposada com a REM sigui un/a treballador/a que pel seu càrrec cobri el complement de plena dedicació, proposem que no cobri cap retribució per exercir aquesta representació i que les hores se li descomptin del còmput anual de les 200 hores que han de fer de més de jornada anual.
 3. Demanem que no sigui una borsa sinó un concurs en el qual s'estableixi ja d'entrada els llocs que es necessiten. Quan es resolgui el concurs les persones que ho passin i per puntuació no obtinguin un centre restaran en una borsa.
 4. Incloure la representació sindical com a membres del tribunal
 5. Valoració de mèrits, ampliació de l'experiència en temes educatius per ser un tema transversal i no exclusiu del departament d'educació.
 6. Hem demanat que a l'apartat d'experiència com a REM en un consell escolar no es valori en els casos de les persones que han fet de REM sense haver superar un procés de selecció públic.
 7. La entrevista no pot ser eliminatòria
 8. Adjudicació de centres ha de ser per rigorós ordre de puntuació ordenats de major a menor.
 9. No estem d'acord en que hi hagi un 10% de representants municipals en els quals l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret de nomenar-los directament.
No entenem com es que han trigat tant per fer les bases, ja que són quasi bé idèntiques a les del 2001. Amb aquest concurs tanquem una fase en la qual els REM eren escollits a dit, tal i com manifestava l'anterior Regidor d'Educació al 2012:"Actualment l'elecció dels representants municipals als consells escolars de centre es realitza per part del regidor d'economia i RRHH de manera discrecional, entre els empleats/des municipals que compleixin els requisits d'idoneïtat i capacitat segons el seu criteri".

Ens felicitem per aquestes noves maneres de fer que no s'haguessin d'haver perdut mai.

Esperem que sigui el principi d’una altra manera de gestionar els Recursos Humans de l’Ajuntament.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

divendres, 27 de novembre de 2015

Dissabte 28N a les 5 de la tarda a la Plaça Universitat de Barcelona. Mai més!

Ni terrorisme ni guerra ni feixisme ni retallada de llibertats.
Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu

Per nosaltres, el respecte a la vida, als drets humans i a la convivència són peces fonamentals d’una existència digna i en pau.
I és per això que ara i sempre rebutgem radicalment la violència en totes les seves formes, ja sigui directa, cultural o estructural.
En especial la violència indiscriminada i cruelment dirigida contra la població civil. Per això, creiem que és imprescindible expressar el nostre rebuig a la violència i la nostra solidaritat amb les víctimes i els seus familiars, independentment d’on es produeixi.
Una violència que cal eradicar també en les respostes que es puguin donar.

Feu clic per veure el manifest del 28N 'Mai més!'
Dissabte, 28 de novembre de 2015 a les 5 de la tarda a la Plaça Universitat de Barcelona.

Convoca #PlataformaMaiMés

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dijous, 26 de novembre de 2015

NO a les modificacions Plantilla i RRLL 2015

CCOO dona un "No tranquil" a la proposta de Modificacions de la plantilla municipal

L’equip de govern portarà a aprovació al proper Ple Municipal una modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball 2015.

CCOO ja ha manifestat a la taula de negociació que no estem d’acord amb aquestes modificacions i que bàsicament són les que us detallem a continuació:

Modificacions Relacions de Treball 2015
Per què diem “NO”?
 • Perquè no s’aborda el problema de fons de l’actual plantilla que és desarticular el bustisme que encara hi ha a l’estructura municipal. Fent que es dupliquin, al nostre entendre, més comandaments.
 • Perquè continua sent excessius tant els sous dels càrrecs de lliure designació com també el nombre. Com podreu comprovar, no ho diem ara, sinó des de fa molt de temps i nosaltres, mani qui mani, continuem mantenint el mateix criteri [llegit CocoHolmes-5
 • Perquè tampoc s’ha creat un organigrama municipal que tingui relació amb l’actual cartipàs municipal, ni amb el programa de govern que han pactat.
 • Perquè continua havent un excés de caps de secció, caps de departament, caps d’unitat, caps de programa, caps d’administració, caps de negociat tècnic, responsables tècnic, coordinadors de districte... caps i més caps amb sous gens ni mica austers.
 • Perquè és un organigrama municipal creat a la imatge de l’anterior alcalde i equip de govern.
I per què diem “tranquil?
 • Perquè ho som per naturalesa. La gent de comissions obreres som gent tranquil·la i pacient.
 • Perquè estem segurs que quan s’hagi d’aprovar la futura plantilla municipal, a començaments d’any, tots aquest temes que sempre hem exposat ja estaran resolts.
I sinó “tranquils” que farem que altres es posin nerviosos.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dissabte, 14 de novembre de 2015

Davant la barbàrie: solidaritat i justícia

CCOO de Catalunya condemna fermament els brutals atemptats de París i es solidaritza amb les víctimes, les seves famílies i amics, i amb la ciutadania i els treballadors i treballadores francesos

Amb 127 víctimes comptabilitzades i més de 180 ferits, els 6 atacs perpetrats de manera coordinada a París aquesta nit, son testimoni d’una violència sense precedents. El grup Estat Islàmic que ha reivindicat els atemptats, ha pretès estendre amb ells el terror i la por entre els ciutadans i ciutadanes en el que no es pot considerar sinó com un “atac a la democràcia i als drets humans de l’Estat de dret, a França i a la resta del món” CCOO de Catalunya vol solidaritzar-se amb les víctimes, les seves famílies, amics i persones properes. També vol expressar la seva admiració i solidaritat amb els/les ciutadans/es, funcionaris/es, treballadors/es i voluntaris/es que s’han mobilitzat per a assistir a les víctimes i restablir la seguretat, donant exemple de valor i de civisme. Finalment, vol fer arribar l’al·lè i l’afecte dels seus militants i afiliats/des als treballadors i treballadores francesos i expressar-los el seu sincer condol.

Com ha expressat el Secretari General de la Confederació Europea de Sindicats,la lluita contra el terrorisme significa treballar per la democràcia, la pau, la justícia social i condicions de treball i de vida dignes per a tots/tes. La lluita contra el fonamentalisme, la barbàrie i el terror és així una lluita que tan sols pot ser guanyada per tots i totes nosaltres i que reclama una unitat sense fissures. L’assalt ferotge i inhumà contra els nostres principis i valors més bàsics demana una resposta contundent per part de la ciutadania i de la classe treballadora.

Així demanem als nostres afiliats i afiliades, als delegats i delegades de CCOO de Catalunya, que aquest dilluns a les 12:00 hores aturin la seva activitat als centres de treball i surtin al carrer per mostrar la seva solidaritat i protesta pacífica davant uns atemptats que amenacen als fonaments democràtics de la nostra societat.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

divendres, 13 de novembre de 2015

Pressupostos Generals de l'Estat. Publicats BOE 30/10/2015

A destacar:

De los gastos de personal. Las retribuciones de este personal no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Se mantiene que no podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Se introduce la disposición adicional duodécima que permitirá al personal al servicio del sector público recuperar parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, que fue suprimida por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas.

La disposición adicional décima quinta regula la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales en 2016. Se podrá proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la disposición. La disposición adicional décima sexta realiza, como la anterior, idéntica regulación, pero para las fundaciones públicas.

Nuevo personal contratación. Se establece una tasa de reposición del 50 por ciento, con carácter general (artículo 20.3 y 4). Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 100 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.

Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición final novena. Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. Se adiciona al artículo 50 el siguiente párrafo:
«Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.»

Se añade una nueva disposición adicional decimosexta, con la siguiente redacción:
«Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.»

Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Disposición final décima novena. Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. se añade un nuevo párrafo a la letra g) del apartado 1 del artículo 104.bis de la Ley 7/1985, con el siguiente tenor:

«Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana, podrán incluir en sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual, que no podrá exceder del siguiente número:
– Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes.
– Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes.
– Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes.»

Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas. 0,25 por ciento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con efectos desde el 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.

Coeficientes de actualización de valores catastrales. Artículo 67.

Índices económicos. De acuerdo con la disposición adicional trigésima cuarta, el interés legal del dinero, que queda establecido para el año 2016 en un 3,00 por ciento, y al interés de demora, que se fija en un 3,75 por ciento. Se fija asimismo el interés de demora al que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que será el 3,75 por ciento.

(IPREM) para 2016. Índice para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional como referencia: diario 17,75 euros; mensual, 532,51 euros; anual, 6.390,13 euros.

dimarts, 10 de novembre de 2015

Simulador en la web de la Seguretat Social

CCOO denuncia que el Govern central incompleix la llei que obliga a informar per igual de les pensions públiques i les privades

El Govern de l’Estat ha posat en marxa el 7 de novembre la informació sobre la pensió que cobrarà el treballador en jubilar-se, mitjançant un simulador en la web de la Seguretat Social.

CCOO celebra la posada en marxa d’instruments que permetin als treballadors i a la ciutadania poder accedir a les dades de la seva carrera de cotització com les situacions d’alta, les bases de cotització, l’expectativa de pensió, etc.

CCOO considera, però, que aquest nivell d’exigència en la transparència s’ha d’estendre també als sistemes de pensions privats i a la seva rendibilitat. El sindicat li recorda al Govern que l’incompliment parcial o incomplet de les obligacions d’informació, aplicant-lo en exclusiva a la pensió pública i eximint al sector privat, suposa ignorar el mandat que recull la Llei 27/2011 que obligava a posar en marxa, al mateix temps, la informació que han de rebre els treballadors i les treballadores sobre les previsions de pensions, tant públiques com privades, en termes homogenis i comparables. La visió incompleta del sistema de protecció social i sembla tenir com a objectiu el foment de les pensions privades a costa de donar una informació parcial a la ciutadania.

CCOO de Catalunya exigeix al Govern que compleixi amb el mandat establert en la Llei 27/2011 a fi que el mateix nivell d’exigència en la transparència s’apliqui també als instruments de pensions privades i a la resta de fórmules de previsió social complementàri.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell