Gent de l'Ajuntament

Iniciem un espai d'entrevistes a companys i companyes de l'Ajuntament

La Plataforma 0'7 de l'Ajuntament amb el Teaming

Aquest sistema de microfinanciacions permet unir esforços i ajudar a les persones que més ho necessiten

Newsletter de la Secció sindical de CCOO

Entreu a llegir el darrer butlletí de notícies de la secció sindical de CCOO

·

·

divendres, 18 de desembre de 2015

El 99% de la plantilla de Vapor Llonch vota a favor d’adherir-se al Conveni laboral de l’Ajuntament de Sabadell

El Comitè d’empresa iniciarà negociacions amb l’Ajuntament i engegarà les mobilitzacions necessàries per aconseguir la demanda dels treballadors de l’empresa municipal.

Amb l’inici de la nova legislatura i en la línia de centralització de serveis que recull el nou Acord de Govern, els treballadors de Vapor Llonch reclamen coherència i la fi d’una injustícia històrica que ha afectat la plantilla des que aquest servei de l’Ajuntament va passar a ser una societat mercantil l’any 2004, amb un empitjorament de les condicions laborals i contractuals.

Des de la creació del Comitè d’empresa de Promoció Econòmica S.L (PES S,L) l’any 2009 es van iniciar les reivindicacions per assimilar les condicions laborals de la plantilla a les de la resta de personal laboral de l’Ajuntament, en tant que tots són treballadors d’un servei municipal.

Fins el moment actual s’ha aconseguit certes millores per mitjà de pactes d’acords respecte els diferents convenis que estan en vigor a Promoció Econòmica, però la desigualtat entre els treballadors municipals de PES S.L i la resta de treballadors de l’Ajuntament són majúscules.

L’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell que depèn de la Regidoria de Treball i Empresa compta amb una plantilla actual de 290 treballadors. Ofereix serveis d’orientació, formació i inserció laboral a la ciutadania, així com suport per a la creació i consolidació de les empreses, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic del territori.

dimecres, 9 de desembre de 2015

Fem net a l'Ajuntament. Calen canvis organitzatius en profunditat

Després de la decisió que divendres passat va prendre l'Ajuntament de Sabadell de suspendre el procés del concurs públic de personal subaltern, cal dir que el fet és molt greu, molt greu!
I tal qual ho varem manifestar a la reunió del mateix divendres amb el responsable de RRHH. Molt greu!

Tal com se'ns diu a la nota de premsa que va fer pública l'Ajuntament, la primera prova constava de dues parts (com moltes altres proves que s'han fet a l'Ajuntament) un exercici psicotècnic i un supòsit pràctic i, sembla ser, que és en aquesta segona part de la prova on s'han detectat dos casos de possibles irregularitats en el procés per coincidència de les respostes amb els criteris avaluadors del tribunal.

Com a sindicat, el primer que varem manifestar és que calia fer una investigació per aclarir els fets, situació que coincidia amb el que ens varen exposar per part de RRHH. Cal que aquesta investigació és faci amb total seriositat i portat-la fins al final per aclarir totalment els fets produïts i el com i el perquè s'han produït. I haurà de ser la pròpia investigació i dins del marc del Pla d'Integritat on l'Ajuntament caldrà que prengui les decisions profundes en el si de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, perquè aquest fets, tant greus, no es tornin a produir mai més.

I si al final és demostra que ha hagut filtracions, CCOO demanarà responsabilitats.

És el moment de renovar, és el moment de ser més transparents i que fets com aquests no és tornin a repetir mai més!!

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dimarts, 1 de desembre de 2015

Avui entra en vigor el nou model de tramitació i confirmació de baixes mèdiques

CCOO confia que la nova regulació de les baixes i les altes mèdiques millorin l’actitud de les mútues amb els treballadors i treballadores

El BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l'Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor avui, dia 1 de desembre de 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d'incapacitat temporal, continguts en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d'incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s'aproven nous models de parts mèdics d'alta/baixa i confirmació d'Incapacitat Temporal i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els parts de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic part.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en els parts de baixa i confirmació es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Quan s'emeti l'últim part de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador, en l'acte del reconeixement, que esgotat aquest termini el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador presentarà a l'empresa la còpia del part en el termini màxim de 3 dies i el part d'alta a les 24 hores de la seva expedició.

L'empresa transmetrà a l'INSS el part de baixa, confirmació o alta, després d'emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT (incapacitat temporal) al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú.

Aspectes positius segons CCOO
CCOO valora positivament que s'hagi reduït part de la gestió administrativa, que molt sovint superava l’actuació sanitària i que suposava per a les persones molèsties i per a l'administració destinar recursos humans i econòmics poc efectius.

Aquesta modificació, en la qual es té en compte el diagnòstic per preveure una durada d’una baixa, pot ser una oportunitat perquè si les mútues d’accidents de treball fan el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes quan l’empresari ho tingui concertat, ho facin amb més coherència. Això és sense citar de manera abusiva ni perseguint als treballadors o treballadores pel fet d'estar de baixa des dels primers dies, sinó fent que aquest seguiment i control que poden fer les mútues vagi en consonància a la durada prevista, estalviant així desplaçaments que no s'abonen per part de les mútues, i molèsties i angoixa als treballadors que estan en plena recuperació.

CCOO també veu positiu que per combatre la infradeclaració de contingències professionals, en tots els processos d'incapacitat comú des de l'INSS, aquest sistema faciliti que hi hagi la capacitat d'ofici (en qualsevol moment) de fer una proposta de determinació de contingència, perquè hi ha una baixa que no ha estat reconeguda per les mútues patronals, però si en canvi l'INSS sospita del seu origen professional, té la potestat i la finalitat d'ofici de sol·licitar una determinació de contingència.

Preocupacions de CCOO
CCOO veu amb preocupació que les durades estàndard que s'han previst siguin preses com a límit màxim i no com a orientació per classificar un període per part dels gestors que fan una valoració i seguiment dels processos només amb criteris econòmics. És a dir, que no s’incorporin elements per tenir en compte com els sanitaris, la complexitat de la recuperació i -fonamentalment- la dada de com se sent la persona.

També és preocupant que les mútues puguin no incorporar aquesta nova dada a la seva gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes: cal fer-la més racional i respectuosa amb les persones. I sobta que els processos de curta durada on hi hagi alta i baixa el mateix dia no permetin diagnosticar amb certesa i donar l’assistència necessària a les persones.

El fet de que les mútues puguin accedir als informes trimestrals que s’han d’expedir ha de generar especial cura i atenció per part de tots els facultatius, per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques de les persones treballadores, ja que aquests informes només han de contenir dades relatives als problemes de salut d’aquell procés d’incapacitat temporal, no cap altra, que vulneraria el dret a la intimitat de les persones.

Propostes de CCOO
CCOO proposa que s'expliqui clarament als gestors que aquestes durades són un referent, però no un límit inassolible, i que les intervencions en aquells casos on es superen les durades estàndards siguin analitzades comptant amb el professional que ha decidit no donar l'alta mèdica per raons sanitàries, i es tingui en compte la informació procedent de la persona afectada.

CCOO demana que les mútues facin una declaració i publicació dels procediments que permetin aprofitar aquest avanç per no agredir a les persones i racionalitzar la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú que feien fins ara quan ho tenien contractat.

CCOO reclama que l'INSS elabori protocols per revisar de manera periòdica aquesta taula inicial de durades estàndard, incorporant elements de revisió a partir de la implementació aquest any, i s'afegeixin noves variables com la forma en què es realitza el treball, o els riscos laborals que hi ha en el lloc de treball, per determinar si hi ha aptitud per treballar o no i ajustar la durada estàndard.

I finalment, CCOO vol que, al si dels comitès de seguretat i salut o a les reunions a les empreses amb els delegats de prevenció, es faci seguiment de la correcta aplicació d’aquest canvi normatiu, que es garanteixi que ha estat conegut per tothom i s’avaluï seu impacte.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dilluns, 30 de novembre de 2015

REM. Al·legacions de CCOO a les bases

Després d’un llarg període d’escollir als representants municipals als Consells Escolars de Centre (REM) de forma “digital”, ara es farà la selecció per concurs intern

CCOO ho havia demanat des de feia molt de temps i per fi el 17 de novembre RRHH ens va fer arribar a la representació sindical una proposta de bases per un concurs intern de borsa per a la selecció de representants municipals.

CCOO ha presentat tot un seguit d'al·legacions de les quals destaquem les següents:
 1. Ampliar els grups de classificació als C1 i C2, atès que fins ara han pogut fer aquesta tasca durant molts anys i no entenem que ara que es fa un procés públic i transparent no puguin ni presentar-se, perquè a les bases es restringeix als grups de classificació A1 i A2. Si no s'amplia hem sol·licitat un informe tècnic de la Cap d'Educació on es justifiqui tècnicament aquesta decisió.
 2. En el cas que la persona proposada com a REM sigui un/a treballador/a que pel seu càrrec cobri el complement de plena dedicació, proposem que no cobri cap retribució per exercir aquesta representació i que les hores se li descomptin del còmput anual de les 200 hores que han de fer de més de jornada anual.
 3. Demanem que no sigui una borsa sinó un concurs en el qual s'estableixi ja d'entrada els llocs que es necessiten. Quan es resolgui el concurs les persones que ho passin i per puntuació no obtinguin un centre restaran en una borsa.
 4. Incloure la representació sindical com a membres del tribunal
 5. Valoració de mèrits, ampliació de l'experiència en temes educatius per ser un tema transversal i no exclusiu del departament d'educació.
 6. Hem demanat que a l'apartat d'experiència com a REM en un consell escolar no es valori en els casos de les persones que han fet de REM sense haver superar un procés de selecció públic.
 7. La entrevista no pot ser eliminatòria
 8. Adjudicació de centres ha de ser per rigorós ordre de puntuació ordenats de major a menor.
 9. No estem d'acord en que hi hagi un 10% de representants municipals en els quals l'Ajuntament de Sabadell es reserva el dret de nomenar-los directament.
No entenem com es que han trigat tant per fer les bases, ja que són quasi bé idèntiques a les del 2001. Amb aquest concurs tanquem una fase en la qual els REM eren escollits a dit, tal i com manifestava l'anterior Regidor d'Educació al 2012:"Actualment l'elecció dels representants municipals als consells escolars de centre es realitza per part del regidor d'economia i RRHH de manera discrecional, entre els empleats/des municipals que compleixin els requisits d'idoneïtat i capacitat segons el seu criteri".

Ens felicitem per aquestes noves maneres de fer que no s'haguessin d'haver perdut mai.

Esperem que sigui el principi d’una altra manera de gestionar els Recursos Humans de l’Ajuntament.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

divendres, 27 de novembre de 2015

Dissabte 28N a les 5 de la tarda a la Plaça Universitat de Barcelona. Mai més!

Ni terrorisme ni guerra ni feixisme ni retallada de llibertats.
Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu

Per nosaltres, el respecte a la vida, als drets humans i a la convivència són peces fonamentals d’una existència digna i en pau.
I és per això que ara i sempre rebutgem radicalment la violència en totes les seves formes, ja sigui directa, cultural o estructural.
En especial la violència indiscriminada i cruelment dirigida contra la població civil. Per això, creiem que és imprescindible expressar el nostre rebuig a la violència i la nostra solidaritat amb les víctimes i els seus familiars, independentment d’on es produeixi.
Una violència que cal eradicar també en les respostes que es puguin donar.

Feu clic per veure el manifest del 28N 'Mai més!'
Dissabte, 28 de novembre de 2015 a les 5 de la tarda a la Plaça Universitat de Barcelona.

Convoca #PlataformaMaiMés

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dijous, 26 de novembre de 2015

NO a les modificacions Plantilla i RRLL 2015

CCOO dona un "No tranquil" a la proposta de Modificacions de la plantilla municipal

L’equip de govern portarà a aprovació al proper Ple Municipal una modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball 2015.

CCOO ja ha manifestat a la taula de negociació que no estem d’acord amb aquestes modificacions i que bàsicament són les que us detallem a continuació:

Modificacions Relacions de Treball 2015
Per què diem “NO”?
 • Perquè no s’aborda el problema de fons de l’actual plantilla que és desarticular el bustisme que encara hi ha a l’estructura municipal. Fent que es dupliquin, al nostre entendre, més comandaments.
 • Perquè continua sent excessius tant els sous dels càrrecs de lliure designació com també el nombre. Com podreu comprovar, no ho diem ara, sinó des de fa molt de temps i nosaltres, mani qui mani, continuem mantenint el mateix criteri [llegit CocoHolmes-5
 • Perquè tampoc s’ha creat un organigrama municipal que tingui relació amb l’actual cartipàs municipal, ni amb el programa de govern que han pactat.
 • Perquè continua havent un excés de caps de secció, caps de departament, caps d’unitat, caps de programa, caps d’administració, caps de negociat tècnic, responsables tècnic, coordinadors de districte... caps i més caps amb sous gens ni mica austers.
 • Perquè és un organigrama municipal creat a la imatge de l’anterior alcalde i equip de govern.
I per què diem “tranquil?
 • Perquè ho som per naturalesa. La gent de comissions obreres som gent tranquil·la i pacient.
 • Perquè estem segurs que quan s’hagi d’aprovar la futura plantilla municipal, a començaments d’any, tots aquest temes que sempre hem exposat ja estaran resolts.
I sinó “tranquils” que farem que altres es posin nerviosos.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dissabte, 14 de novembre de 2015

Davant la barbàrie: solidaritat i justícia

CCOO de Catalunya condemna fermament els brutals atemptats de París i es solidaritza amb les víctimes, les seves famílies i amics, i amb la ciutadania i els treballadors i treballadores francesos

Amb 127 víctimes comptabilitzades i més de 180 ferits, els 6 atacs perpetrats de manera coordinada a París aquesta nit, son testimoni d’una violència sense precedents. El grup Estat Islàmic que ha reivindicat els atemptats, ha pretès estendre amb ells el terror i la por entre els ciutadans i ciutadanes en el que no es pot considerar sinó com un “atac a la democràcia i als drets humans de l’Estat de dret, a França i a la resta del món” CCOO de Catalunya vol solidaritzar-se amb les víctimes, les seves famílies, amics i persones properes. També vol expressar la seva admiració i solidaritat amb els/les ciutadans/es, funcionaris/es, treballadors/es i voluntaris/es que s’han mobilitzat per a assistir a les víctimes i restablir la seguretat, donant exemple de valor i de civisme. Finalment, vol fer arribar l’al·lè i l’afecte dels seus militants i afiliats/des als treballadors i treballadores francesos i expressar-los el seu sincer condol.

Com ha expressat el Secretari General de la Confederació Europea de Sindicats,la lluita contra el terrorisme significa treballar per la democràcia, la pau, la justícia social i condicions de treball i de vida dignes per a tots/tes. La lluita contra el fonamentalisme, la barbàrie i el terror és així una lluita que tan sols pot ser guanyada per tots i totes nosaltres i que reclama una unitat sense fissures. L’assalt ferotge i inhumà contra els nostres principis i valors més bàsics demana una resposta contundent per part de la ciutadania i de la classe treballadora.

Així demanem als nostres afiliats i afiliades, als delegats i delegades de CCOO de Catalunya, que aquest dilluns a les 12:00 hores aturin la seva activitat als centres de treball i surtin al carrer per mostrar la seva solidaritat i protesta pacífica davant uns atemptats que amenacen als fonaments democràtics de la nostra societat.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

divendres, 13 de novembre de 2015

Pressupostos Generals de l'Estat. Publicats BOE 30/10/2015

A destacar:

De los gastos de personal. Las retribuciones de este personal no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Se mantiene que no podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Se introduce la disposición adicional duodécima que permitirá al personal al servicio del sector público recuperar parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, que fue suprimida por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas.

La disposición adicional décima quinta regula la contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales en 2016. Se podrá proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la disposición. La disposición adicional décima sexta realiza, como la anterior, idéntica regulación, pero para las fundaciones públicas.

Nuevo personal contratación. Se establece una tasa de reposición del 50 por ciento, con carácter general (artículo 20.3 y 4). Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 100 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.

Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposición final novena. Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. Se adiciona al artículo 50 el siguiente párrafo:
«Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.»

Se añade una nueva disposición adicional decimosexta, con la siguiente redacción:
«Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.»

Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Disposición final décima novena. Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. se añade un nuevo párrafo a la letra g) del apartado 1 del artículo 104.bis de la Ley 7/1985, con el siguiente tenor:

«Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana, podrán incluir en sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual, que no podrá exceder del siguiente número:
– Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes.
– Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes.
– Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes.»

Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas. 0,25 por ciento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con efectos desde el 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.

Coeficientes de actualización de valores catastrales. Artículo 67.

Índices económicos. De acuerdo con la disposición adicional trigésima cuarta, el interés legal del dinero, que queda establecido para el año 2016 en un 3,00 por ciento, y al interés de demora, que se fija en un 3,75 por ciento. Se fija asimismo el interés de demora al que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que será el 3,75 por ciento.

(IPREM) para 2016. Índice para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional como referencia: diario 17,75 euros; mensual, 532,51 euros; anual, 6.390,13 euros.

dimarts, 10 de novembre de 2015

Simulador en la web de la Seguretat Social

CCOO denuncia que el Govern central incompleix la llei que obliga a informar per igual de les pensions públiques i les privades

El Govern de l’Estat ha posat en marxa el 7 de novembre la informació sobre la pensió que cobrarà el treballador en jubilar-se, mitjançant un simulador en la web de la Seguretat Social.

CCOO celebra la posada en marxa d’instruments que permetin als treballadors i a la ciutadania poder accedir a les dades de la seva carrera de cotització com les situacions d’alta, les bases de cotització, l’expectativa de pensió, etc.

CCOO considera, però, que aquest nivell d’exigència en la transparència s’ha d’estendre també als sistemes de pensions privats i a la seva rendibilitat. El sindicat li recorda al Govern que l’incompliment parcial o incomplet de les obligacions d’informació, aplicant-lo en exclusiva a la pensió pública i eximint al sector privat, suposa ignorar el mandat que recull la Llei 27/2011 que obligava a posar en marxa, al mateix temps, la informació que han de rebre els treballadors i les treballadores sobre les previsions de pensions, tant públiques com privades, en termes homogenis i comparables. La visió incompleta del sistema de protecció social i sembla tenir com a objectiu el foment de les pensions privades a costa de donar una informació parcial a la ciutadania.

CCOO de Catalunya exigeix al Govern que compleixi amb el mandat establert en la Llei 27/2011 a fi que el mateix nivell d’exigència en la transparència s’apliqui també als instruments de pensions privades i a la resta de fórmules de previsió social complementàri.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dilluns, 19 d’octubre de 2015

Per fi cobrarem la part de la paga que és nostra i recuperarem els canosos

Per fi, avui a les 12 del matí RRHH ha convocat les Meses de Negociació per informar-nos de com s’aplicaven les mesures aprovades pel Govern central (BOE 12/09/2015 i que va entrar en vigor al 14 de setembre) i quines són les intencions de l’equip de govern actual:
 • Recuperació de la quarta part (48 dies) de la paga extraordinària de Nadal de 2012. És farà efectiva a la nòmina de novembre. Té dret a cobrar-la tot el personal que el 2012 estava en actiu. Per tant, tot els companys i companyes que en aquest moment treballaven a l’Ajuntament i ara no hi són, ho hauran de sol·licitar per instància.
 • Un dia addicional d’assumptes personals passant de 5 a 6 dies, fet que obliga a modificar el redactat del conveni, i per tant els dies inhàbils es redueixen de 5 a 4 dies en aplicació de la disposició final 4 del Conveni. En total tindrem els mateixos com fins ara.
 • Recuperació dels “canosos”. Dos dies addicionals de assumptes propis en complir el sisè trienni, i un dia addicional més per cada trienni complert a partir del 8è. Aquests dies els podrem gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març del 2016 i per aquells serveis que per la naturalesa de les seves activitats no ho puguin gaudir fins a la data esmenada, caldrà la motivació pel cap de servei per poder gaudir-les fins al 30 de juny del 2016.
 • I establir 4 dies addicionals de vacances per antiguitat. La proposta de l’Ajuntament és la següent:
  • 23 dies hàbils a partir de 15 anys de servei
  • 24 dies hàbils a partir de 20 anys de servei
  • 25 dies hàbils a partir de 25 anys de servei
  • 26 dies hàbils a partir dels 30 o més anys
I CCOO ha proposat, perquè pugui beneficiar al màxim de treballadors i treballadores un escalat que comenci abans dels 15 anys.
Aquest tema ha quedat pendent de la resposta per part de l’Ajuntament.
Aquests dies també els podrem gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març del 2016 i per aquells serveis que per la naturalesa de les seves activitats no ho puguin gaudir fins a la data esmetada, caldrà la motivació pel cap de servei per poder gaudir-los fins al 30 de juny del 2016.

CCOO al principi de la reunió hem manifestat que no estàvem conformes amb la manera de fer de RRHH, ja que ens van convocar divendres passat a les 12 del migdia per avui a les 12 del matí, recordant-nos les mateixes maneres d’èpoques que pensàvem que ja estaven oblidades.

Si que és cert que estem contents perquè per fi s’hagin tractat aquests temes i, s’hagi arribat a un principi d’acord, que per altra banda com a sindicat ja feia temps que ho veníem reclamant per instància, per correu, per telèfon i quasi per senyals de fum, reclamant que s’arribés a un acord.
També els hem recordat que en els Pressupostos Generals de l’Estat (encara pendents d’aprovació) s’han previst:
 • La pujada del sou d’un 1%
 • I la recuperació del 50% de la paga extraordinària de Nadal de 2012
I per tant són temes que també s’han de tenir en compte en l’elaboració del Pressupost Municipal del 2016

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dissabte, 10 d’octubre de 2015

Vimusa obligada, per sentència judicial, a readmetre una treballadora acomiadada l'any passat

L’acomiadament és NUL per un defecte de forma i per la salvaguarda legal de la treballadora per gaudir d’una reducció de jornada per cura de fills menors.

Des del dia 1 d’octubre aquesta companya arquitecte ha tornat al seu lloc de treball, però els despropòsits no han acabat i VIMUSA ha decidit recórrer la sentència.

Cal fer memòria i resulta que l’actual Tinent d’Alcalde de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat, Sr. Matias Serracant, com a membre de l’Entesa va presentar al Ple Municipal del mes de març del 2014 una moció, conjuntament amb ICV i EUIA, sol·licitant la readmissió dels treballadors i les treballadores acomiadades per VIMUSA.

A més a més com a Entesa per Sabadell van adreçar un escrit al llavors Alcalde de la ciutat exigint la readmissió de les persones acomiadades.

No entenem perquè ara s’ha recorregut la sentència que dona la raó a la treballadora de l’empresa municipal VIMUSA.

Sol·licitem que es retiri immediatament aquest recurs
Els fets es remunten al mes de març de l'any passat quant l'empresa municipal VIMUSA decideix acomiadar 7 treballadors/es de la plantilla. Al final es van fer efectius, en aquesta data, 6 acomiadaments, ja que una treballadora, estava embarassada i de baixa laboral. Però aquest fet només va retardar el seu acomiadament fins al mes de gener d’enguany un cop es reincorpora a la feina després de la baixa de maternitat.

Aquesta companya també ha interposat una demanda i el judici tindrà lloc el proper 11 de desembre, potser ja és hora de que algú posi seny abans del judici i desisteixi del mateix.
És una empresa municipal i l’Alcalde és el President del Consell d’Administració, o és que el Gerent va per lliure?

Sol·licitem la readmissió immediata d’aquesta treballadora
De la resta dels companys/es, 1 persona no va interposar cap demanda i 4 companys/es van fer una conjunta i posteriorment va arribar a un acord amb l’empresa i es va pactar una major indemnització per acomiadament, passant dels 20 dies a 35 dies per any treballant.

La Marea Negra
Molts de vosaltres vareu donar suport a les mobilitzacions que es van realitzar per part dels sindicats i treballadors/es de VIMUSA en contra dels acomiadaments, participant activament en les protestes al carrer, al Plens de l’Ajuntament i Parlament de Catalunya.

Haurem de tornar a treure les samarretes de la Marea Negra? Nosaltres pensàvem que aquells temps ja han passat. Esperem no equivocar-nos i demanem que l’equip de govern rectifiqui. Altres mesures calen prendre i no passen per més acomiadaments, potser una és que el personal que arribi a l’edat que legalment s’ha de jubilar és jubili.

Els actuals membres de l’equip de govern han de tenir clar que les coses que es deien i es demanàvem quan s’estava a l’oposició ara quan es governa cal fer-les. No hi ha excusa.

READMINISSIÓ ACOMIADATS DE VIMUSA JA!!!
PROU RETALLADES RETALLEU LA CORRUPCIÓ.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dimarts, 7 de juliol de 2015

CCOO de Catalunya celebra l’absolució dels estudiants Isma i Dani

CCOO de Catalunya celebra que la titular del Jutjat Penal número 6 de Barcelona hagi dictat sentència absolutòria pels estudiants Ismael Benito i Daniel Ayyash, després de considerar la inexistència de proves concloents per condemnar-los per desordre públic, atemptat i danys un cop realitzat el judici que va tenir lloc els dies 30 de juny i 2 de juliol. L’Isma i el Dani es van estar un més a la presó preventiva acusats de cremar contenidors en la vaga general del 29 de març de 2012, tot i no haver tingut res a veure amb els actes vandàlics que es van produir la tarda d’aquella jornada, ja que només van formar part d’un piquet informatiu que durant el matí va recórrer l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

La defensa dels dos estudiants ha estat portada pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, concretament per l’advocat Luis Salvadores, que ha treballat intensament i de manera molt eficaç per demostrar la innocència dels dos nois encausats, pels quals la Fiscalia demanava sis anys de presó a cadascun d’ells, mentre que la Generalitat demanava un any de presó. Cal recordar que l’Ajuntament de Barcelona ja s’havia retirat del procés per decisió del nou equip de govern liderat per Ada Colau.

CCOO de Catalunya es felicita per aquesta sentència que fa justícia davant l’exercici d’un dret fonamental com és el dret de vaga. CCOO espera que aquesta sentència tingui continuïtat en altres processos judicials contra sindicalistes i treballadors que estan encausats per exercir també de dret fonamental de vaga durant vagues generals o conflictes d’empresa.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dijous, 25 de juny de 2015

Informa Nº. 19 | Si tu participes, CCOO avança

Després de 50 anys de vida sindical, després de 50 anys de lluita obrera, després de 50 anys de les primeres assemblees a l’església de Sant Medir de Barcelona on es va definir la manera de funcionar del nostre sindicat ara és el moment de fer una llarga reflexió del que volem ser com a sindicat.

I amb aquesta intenció s’ha iniciat aquest procés de l’Assemblea sindical oberta, un procés totalment participatiu, on tots tenim el nostre moment de participació: des d’una ràpida i efectiva enquesta presencial o online, a una sèrie d’assemblees sindicals obertes on treballar i reflexionar d’una manera participativa i oberta de quina és la situació actual del món laboral, de la situació real de crisi institucional i política del nostre sindicat, i també parlar des d’altres àmbits de la funció sindical, temes com la participació dels afiliats i afiliades, l’organització del sindicat, cap a on hem d’orientar la nostra lluita, mesurant de nou els nostres valors ètics i definint també l’orientació de la lluita, les nostres línies sindicals.

Com a sindicat, i també com a secció sindical, estem convençuts que tot aquest procés ens ha de servir i ens servirà per reforçar la funció i la utilitat del sindicalisme de CCOO. És per això que t’animem a que participis.

Assemblea sindical oberta Ajuntament de Sabadell
Dijous, 2 de juliol. Casal Pere Quart. 12,00 h. / 16,00 h.

Butlletí INFORMA. CCOO
Nº 19 | dimarts, 23 de juny de 2015

dimarts, 19 de maig de 2015

Oferta Pública d’Ocupació Ajuntament de Sabadell

Avui dimarts 19 de maig es farà una reunió entre els sindicats i RRHH per tractar l’acord de modificació de les ofertes públiques d’ocupació (OPO) de 2008, 2009 i 2010.

Com està el tema en aquests moments?
Hi ha tres ofertes aprovades corresponents als anys 2008, 09 i 2010 de les quals no es van executar totes les places i per aquest motiu ara el que es planteja és continuar amb les execució de les places que estan pendents de les esmentades ofertes públiques.

Oferta pública 2015
Aquest any s’ha aprovat una nova OPO només amb 8 places vacants d’agent de Policia Municipal, de les quals 3 places es proveiran mitjançant mobilitat interadministrativa i 5 al torn lliure. D’aquestes places primer s’executaran les de mobilitat durant aquest any i seguidament les del torn lliure.

Reunió 19 de maig sindicats-RRHH
A la reunió d’avui es tractarà les modificacions relacionades amb les places reservades a promoció interna. Al Conveni, article 36, ja es va acordar que amb la voluntat de facilitar la promoció interna es reserven un 50% de les places de l’OPO anual per tal que es proveeixin mitjançant torn restringit.
En el cas que aquestes places quedin desertes, passaran automàticament a incrementar les del torn lliure.
Segons la previsió de RRHH aquestes modificacions s’aprovarien en la Junta de Govern del 29 de maig.

Calendari d’execució, dates de les proves, bases...
En aquests moment cal dir que “el més calent és a l’aigüera”, no tenim, oficialment, cap data ni calendari. A partir de que s’activi l’execució de totes les places que van quedar pendent del 2008, 09 i 2010 es quan s’ha d’acordar entre totes les parts un calendari d’execució de les mateixes i els criteris. És a dir quines seran les primeres, les més antigues? les que hi ha més vacants pendents d’executar? No hi ha dates concretades i en converses amb la Cap de RRHH tot aquest procés seria de cara al 2016 no enguany. Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o dubte que tingueu. En el moment que hi hagi informació més concreta o variacions sobre la informació que us oferim ara us la farem arribar de seguida.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dilluns, 18 de maig de 2015

Normativa per la participació de les persones treballadores a eleccions 24 de maig

Us remetem el text de l'ordre que estableix les instruccions per a la participació de les persones treballadores a les eleccions del proper 24 de maig que a Catalunya són eleccions municipals i també del Consell General d'Aran per els electors de la Vall d'Aran

ORDRE EMO/119/2015, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 24 de maig de 2015.

El Reial decret 233/2015, de 30 de març, publicat al BOE núm. 77, ha disposat la convocatòria d'eleccions locals, que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015.

El Decret 46/2015, de 31 de març (DOGC núm. 6842A, de 31.3.2015), ha disposat la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran, que tindran lloc el 24 de maig.


El Decret 48/2015, de 31 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2015, regula als articles 21 i 22 els permisos laborals per a les persones treballadores d'empreses privades i del personal al servei de l'Administració, i a la disposició final primera s'autoritza el conseller d'Empresa i Ocupació per dictar les disposicions oportunes per al seu desplegament i execució, en l'àmbit de les seves competències.


Vist el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral, amb les corresponents modificacions;


Atès el que disposen l'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de la disposició final primera del Decret 48/2015, de 31 de març, de normes complementaries per a la realització d'eleccions al Consell General d'Aran,


Ordeno:

Article 1. Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1. El diumenge dia 24 de maig de 2015 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de quatre hores com a màxim dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot a les eleccions locals i al Consell General d'Aran.

2. El permís esmentat té caràcter de no recuperable i és retribuït amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.


3. No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores i, si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.


4. S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.


5. Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.


Article 2. 
Determinació del moment d'utilització de les hores

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

Article 3. 
Justificant de votació
A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Article 4. 
Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1. A les persones treballadores que el dia 24 de maig de 2015 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.


2. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.


Article 5. 
Permís als membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'article esmentat.


Article 6. 
Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 24 de maig de 2015 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderades i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.


Article 7. 
Possibilitat de canvi de torn

Si alguna de les persones treballadores compreses en els articles 4, 5 i 6 d'aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, li ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.


Article 8. 
Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.


Article 9. 
Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

1. S'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures, dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 24 de maig de 2015, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.


2. Del permís esmentat, se'n pot gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 14 de maig de 2015; en aquest cas és aplicable el que disposen els articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3 i 7 d'aquesta Ordre, i s'entenen substituïdes totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.


Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

divendres, 15 de maig de 2015

Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòfia...

17 de maig de 2015,

Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòfia, la Bifòbia, la Transfòbia i la Intersexualfòbia

Treball Lliure de LGTBIfòbia

Vacances d'estiu 2015. Article 11è del Conveni

Us recordem que a l'actual conveni es va acordar que els/les empleats/des han de conèixer amb una antelació de 2 mesos el període de vacances que se'ls hagi aprovat.

El nombre de dies de vacances retribuïdes anual per any treballat és de 22 dies hàbils o 31 dies naturals en el cas que l'empleat/da agafi un mes natural sencer, o dels dies que en proporció corresponguin si el temps de servei actiu és inferior a l'any natural.

Es meriten de l'1 de gener a 31 de desembre de cada any i amb caràcter general s'han de fer entre la segona quinzena de juny, el mes de juliol, l'agost i la primera quinzena de setembre, si bé, a sol.licitud de l'empleat/da i sempre que no suposi una distorsió per al bon funcionament del servei, aquestes es podran autoritzar per a una altra época de l'any. No obstant aixó, i per tal que hi hagi una prestació de serveis més eficaç, s'ha de tendir a concentrar les vacances durant el mes d'agost.

Del total del 22 dies de vacances, 5 dies es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l'any, sempre d'acord amb les necessitats dels serveis.

En l'àmbit de la Policia Municipal, el període de vacances s'ha de concentrar en els mesos de juliol i agost, si bé es poden autoritzar vacances fora d'aquest període sempre que sigui possible d'acord amb les necessitats del servei.

Els dies de vacances es compten des del dia inicial fins a l´últim dia natural anterior a la incorporació. Sempre es comencen a comptar entre dilluns i divendres, mai en dissabte, diumenge, festius o festa intersemanal.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dimecres, 13 de maig de 2015

Dret participació a les Eleccions Municipals 2015

Us fem arribar una informació relativa als Drets dels treballadors i de les treballadores per participar a les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015.

[+] veure la fitxa

dimecres, 29 d’abril de 2015

Concentració prèvia al primer de maig

Els sindicats Comissions Obreres i UGT s’han concentrat aquest dimecres a la tarda a la plaça del doctor Robert en una mobilització prèvia al primer de maig, que es celebra aquest divendres.

El 1 de maig arriba en un context de lleu recuperació econòmica, però amb les condicions laborals precaritzades i un alt índex d’atur a la ciutat, Catalunya i la resta d’Espanya. Aquest primer de maig, per segon any consecutiu, no hi haurà manifestació a Sabadell, ja que els sindicats majoritaris concentren la mobilització a Barcelona mentre que els més alternatius no es mobilitzen aquest any a la capital vallesana.

Tant CCOO com UGT centren el seu missatge en la lluita contra la precarietat assegurant que és igual a explotació. Creuen que cal millorar els salaris per consolidar la recuperació. La concentració ha estat liderada pels secretaris comarcals tant d’UGT, Josep Santcristòfol, com de CCOO, Enrique Rodríguez.

Font: Isabadell | 29 d'abril de 2015

dimarts, 28 d’abril de 2015

28 d'abril. Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball

CCOO es va comprometrà el passat 28 d'Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, a aconseguir el compromís dels partits polítics i de la societat amb la salut pública en general, i amb la laboral en particular. Perquè en el segle XXI l'objectiu de malaltia i accident laboral zero deixi de ser una fórmula retòrica i passi a formar part de la realitat del món del treball.

El Departament de Salut Laboral de CCOO Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, va organitzar el passat 28 d'abril una assemblea de delegats i delegades de prevenció a la sala d'actes de la seu central del sindicat.

dilluns, 20 d’abril de 2015

Informa Nº.17 | Acte de reconeixement afiliats i afiliades de CCOO

Al mes de març va tenir lloc al Casal Pere Quart un acte de reconeixement als afiliats i a les afiliades per la seva fidelitat i el seu compromís amb CCOO al llarg de més de 25 anys.

De la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Sabadell han rebut aquest reconeixement un total de 16 companys i companyes.

Moltes felicitats!


Butlletí INFORMA. CCOO
Nº 17 | divendres, 17 d'abril de 2015

dilluns, 16 de març de 2015

Informa Nº.16 | Tenim persona nova a l'oficina

Contínuament ens arriben notícies, normalment a través de companyes i companys que ens pregunten o ens informen, de “nous fitxatges” arribats als seus departaments i que ningú sap d’on han sortit.

Acostumen a ser persones que, quasi sempre, arriben per un camí “diferent” a la resta, mentre la majoria hem de passar pel que toca, aquestes persones són nomenades per obra i gràcia... del/la cap de torn.

I no diem res en contra dels companys o companyes que accepten i participen d’aquest canvi de lloc de treball, el problema no és seu, sinó del que li fa l’oferta.

En aquest Ajuntament la promoció interna real és nul·la des de fa molts anys, només hi ha promoció pels escollits i escollides.

Per altra banda, des de fa molt temps i, més en els darrers anys, des de la representació sindical de CCOO venim denunciant que tenim grans dificultats per accedir i conèixer la informació i, sobretot, la gestió real de les diverses borses de treball.

Els i les responsables de Recursos Humans sovint obliden que la representació sindical té el dret reconegut a disposar d’aquesta informació, doncs tot i aquesta obligació, RRHH l’incompleix sistemàticament argumentant una “confidencialitat de les dades” que no s’ajusta a la realitat i el que s’amaga és una clara intenció d’impedir el normal desenvolupament d’una correcta tasca sindical.

Company/a, si observes alguna irregularitat de personal t’animem a seguir compartint-la, entre totes i tots hem d’evitar que se segueixin produint. On és la transparència de Recursos Humans?

Butlletí INFORMA. CCOO
Nº 16 | dimecres, 18 de març de 2015

divendres, 13 de febrer de 2015

Informa Nº.15 | Constitució dels òrgans de representació

Després de les eleccions sindicals celebrades al mes de desembre ara calia constituir els òrgans de representació dels funcionaris/àries i del personal laboral. Els delegats i les delegades electes es van reunir el passat 29 de gener i van acordar el següent:

Junta de personal, òrgan de representació dels funcionaris/àries, per unanimitat es va acordar que la presidència l’ostenti el company Enric Quílez (CCOO) i la secretaria el company Jesús Rodriguez (UGT).

Comitè d’empresa, òrgan de representació del personal laboral, per unanimitat es va acordar que la presidència l’ostenti el company Miquel Àngel Maestro (UGT) i la secretaria el company Emili Moya (CCOO).

Butlletí INFORMA. CCOO
 Nº 15 | divendres, 13 de febrer de 2015