·

·

divendres, 15 de maig de 2015

Vacances d'estiu 2015. Article 11è del Conveni

Us recordem que a l'actual conveni es va acordar que els/les empleats/des han de conèixer amb una antelació de 2 mesos el període de vacances que se'ls hagi aprovat.

El nombre de dies de vacances retribuïdes anual per any treballat és de 22 dies hàbils o 31 dies naturals en el cas que l'empleat/da agafi un mes natural sencer, o dels dies que en proporció corresponguin si el temps de servei actiu és inferior a l'any natural.

Es meriten de l'1 de gener a 31 de desembre de cada any i amb caràcter general s'han de fer entre la segona quinzena de juny, el mes de juliol, l'agost i la primera quinzena de setembre, si bé, a sol.licitud de l'empleat/da i sempre que no suposi una distorsió per al bon funcionament del servei, aquestes es podran autoritzar per a una altra época de l'any. No obstant aixó, i per tal que hi hagi una prestació de serveis més eficaç, s'ha de tendir a concentrar les vacances durant el mes d'agost.

Del total del 22 dies de vacances, 5 dies es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l'any, sempre d'acord amb les necessitats dels serveis.

En l'àmbit de la Policia Municipal, el període de vacances s'ha de concentrar en els mesos de juliol i agost, si bé es poden autoritzar vacances fora d'aquest període sempre que sigui possible d'acord amb les necessitats del servei.

Els dies de vacances es compten des del dia inicial fins a l´últim dia natural anterior a la incorporació. Sempre es comencen a comptar entre dilluns i divendres, mai en dissabte, diumenge, festius o festa intersemanal.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell