·

·

dijous, 13 de juny de 2013

CCOO Informa | Gaudiment bossa hores

Segurament la paròdia més famosa del llenguatge administratiu és la que fan els germans Marx i el seu diàleg surrealista a la pel·lícula “Una noche en la ópera”
Imatge de la pel·lícula "Una noche en la ópera" del germans Marx

- Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh?
- No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo.
- Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
- Esta vez creo que suena mejor.
- Si quiere se lo leo otra vez.
- Tan solo la primera parte.
- ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
- No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
- Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos.
- Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
- Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
- Eso si que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. Escuche: ¿por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?


Últimament els decrets que dicta el Tinent d’Alcalde d’Economia i Serveis Centrals, sr. Ramon Burgués, s’assemblem força a aquest diàleg surrealista dels germans Marx i si ho voleu comprovar, aquí us reproduïm un exemple.

En data 11 d’abril la Secció Sindical de CCOO va sol·licitar l’aplicació correcta de l’article 9 del vigent l’Acord de Condicions/Conveni , ja que la Cap de RRHH, de forma unilateral, va decidir que les hores positives caduquen als tres mesos d’haver-se generat.

Què diu l’Acord de condicions/Conveni?
Aquells llocs de treball que, per necessitats del servei i sempre que aquesta circumstància hagi estat comunicada al servei de Recursos Humans, realitzin hores positives i aquestes no tinguin el caràcter de retribuïdes, s’acumularan en una borsa personal d’hores per gaudir-les posteriorment en descans, amb el límit del 31 de març de l’any següent.

Què diu el decret del Tinent d’Alcalde d’Economia i Serveis Centrals?
Atès que en la reunió de la Mesa General de Negociació de Funcionaris celebrada en data 27 d’abril de 2012 es va tractar com a punt 5 de l’ordre del dia la limitació temporal màxima del gaudiment de la borsa d’hores, sense que hi hagués acord per a la seva aplicació, per la qual cosa, d’acord amb la potestat autoorganitzativa de l’Administració que preveu l’article 7.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest Ajuntament va fixar, amb caràcter general, que el termini màxim per a gaudir de les hores positives que pogués generar cada empleat/da seria de 3 mesos, a partir de la data de realització d’aquestes hores, i amb caràcter excepcional, prèviament motivat per cada Servei, de 6 mesos per aquells col·lectius que per necessitats del serveis aquests 3 mesos no fossin suficients, tenint en compte que el termini màxim del dia 31 de març de cada any fixat en l’acord de condicions de treball/conveni era la data màxima en la qual totes les hores positives generades s’havien d’esgotat tenint en compte que aquestes corresponien a les realitzades en els mes de desembre anterior, en el cas del criteri general, o bé el mes d’octubre pels casos fixats amb caràcter excepcional.

Resolc: Desestimar la sol·licitud formulada per la Secció Sindical de CCOO


CCOO no està d'acord amb aquesta resolució i presentarà un recurs de reposició, tal i com ja ha presentat per la desestimació de la sol·licitud de la paga d'assistència i del FAS (pròtesi) dels 2012, i volem puntualitzar el següent:
  1.  L’Acord de condicions/conveni està vigent fins que no s’aconsegueixi un de nou (article 2).
  2. Que no es poden canviar les condicions de forma unilateral, ja que quan es pacten temes en un conveni, l’Ajuntament ja s’està autolimitant la potestat organitzativa.
  3. Per a què serveixen els acords dels representants dels treballadors amb els representants polítics de l’equip de govern que s’aproven en un Ple Municipal, si posteriorment els responsables tècnics de RRHH passen de tot i se’ls carreguen?
  4. Sra. Capdevila com és possible que es manifesti conjuntament amb els sindicats contra la no ultraactivitat dels convenis , mentre que a casa seva els seus tècnics, amb l’argument de la potestat autoorganitzativa, deixen sense vigència el nostre Acord de condicions/conveni i modifiquen els acords de forma unilateral?

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 13 de juny  de 2013