Gent de l'Ajuntament

Iniciem un espai d'entrevistes a companys i companyes de l'Ajuntament

La Plataforma 0'7 de l'Ajuntament amb el Teaming

Aquest sistema de microfinanciacions permet unir esforços i ajudar a les persones que més ho necessiten

Newsletter de la Secció sindical de CCOO

Entreu a llegir el darrer butlletí de notícies de la secció sindical de CCOO

·

·

divendres, 18 de desembre de 2015

El 99% de la plantilla de Vapor Llonch vota a favor d’adherir-se al Conveni laboral de l’Ajuntament de Sabadell

El Comitè d’empresa iniciarà negociacions amb l’Ajuntament i engegarà les mobilitzacions necessàries per aconseguir la demanda dels treballadors de l’empresa municipal.

Amb l’inici de la nova legislatura i en la línia de centralització de serveis que recull el nou Acord de Govern, els treballadors de Vapor Llonch reclamen coherència i la fi d’una injustícia històrica que ha afectat la plantilla des que aquest servei de l’Ajuntament va passar a ser una societat mercantil l’any 2004, amb un empitjorament de les condicions laborals i contractuals.

Des de la creació del Comitè d’empresa de Promoció Econòmica S.L (PES S,L) l’any 2009 es van iniciar les reivindicacions per assimilar les condicions laborals de la plantilla a les de la resta de personal laboral de l’Ajuntament, en tant que tots són treballadors d’un servei municipal.

Fins el moment actual s’ha aconseguit certes millores per mitjà de pactes d’acords respecte els diferents convenis que estan en vigor a Promoció Econòmica, però la desigualtat entre els treballadors municipals de PES S.L i la resta de treballadors de l’Ajuntament són majúscules.

L’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell que depèn de la Regidoria de Treball i Empresa compta amb una plantilla actual de 290 treballadors. Ofereix serveis d’orientació, formació i inserció laboral a la ciutadania, així com suport per a la creació i consolidació de les empreses, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic del territori.

dimecres, 9 de desembre de 2015

Fem net a l'Ajuntament. Calen canvis organitzatius en profunditat

Després de la decisió que divendres passat va prendre l'Ajuntament de Sabadell de suspendre el procés del concurs públic de personal subaltern, cal dir que el fet és molt greu, molt greu!
I tal qual ho varem manifestar a la reunió del mateix divendres amb el responsable de RRHH. Molt greu!

Tal com se'ns diu a la nota de premsa que va fer pública l'Ajuntament, la primera prova constava de dues parts (com moltes altres proves que s'han fet a l'Ajuntament) un exercici psicotècnic i un supòsit pràctic i, sembla ser, que és en aquesta segona part de la prova on s'han detectat dos casos de possibles irregularitats en el procés per coincidència de les respostes amb els criteris avaluadors del tribunal.

Com a sindicat, el primer que varem manifestar és que calia fer una investigació per aclarir els fets, situació que coincidia amb el que ens varen exposar per part de RRHH. Cal que aquesta investigació és faci amb total seriositat i portat-la fins al final per aclarir totalment els fets produïts i el com i el perquè s'han produït. I haurà de ser la pròpia investigació i dins del marc del Pla d'Integritat on l'Ajuntament caldrà que prengui les decisions profundes en el si de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament, perquè aquest fets, tant greus, no es tornin a produir mai més.

I si al final és demostra que ha hagut filtracions, CCOO demanarà responsabilitats.

És el moment de renovar, és el moment de ser més transparents i que fets com aquests no és tornin a repetir mai més!!

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell

dimarts, 1 de desembre de 2015

Avui entra en vigor el nou model de tramitació i confirmació de baixes mèdiques

CCOO confia que la nova regulació de les baixes i les altes mèdiques millorin l’actitud de les mútues amb els treballadors i treballadores

El BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l'Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor avui, dia 1 de desembre de 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d'incapacitat temporal, continguts en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d'incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s'aproven nous models de parts mèdics d'alta/baixa i confirmació d'Incapacitat Temporal i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els parts de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic part.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en els parts de baixa i confirmació es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Quan s'emeti l'últim part de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador, en l'acte del reconeixement, que esgotat aquest termini el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador presentarà a l'empresa la còpia del part en el termini màxim de 3 dies i el part d'alta a les 24 hores de la seva expedició.

L'empresa transmetrà a l'INSS el part de baixa, confirmació o alta, després d'emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT (incapacitat temporal) al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú.

Aspectes positius segons CCOO
CCOO valora positivament que s'hagi reduït part de la gestió administrativa, que molt sovint superava l’actuació sanitària i que suposava per a les persones molèsties i per a l'administració destinar recursos humans i econòmics poc efectius.

Aquesta modificació, en la qual es té en compte el diagnòstic per preveure una durada d’una baixa, pot ser una oportunitat perquè si les mútues d’accidents de treball fan el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes quan l’empresari ho tingui concertat, ho facin amb més coherència. Això és sense citar de manera abusiva ni perseguint als treballadors o treballadores pel fet d'estar de baixa des dels primers dies, sinó fent que aquest seguiment i control que poden fer les mútues vagi en consonància a la durada prevista, estalviant així desplaçaments que no s'abonen per part de les mútues, i molèsties i angoixa als treballadors que estan en plena recuperació.

CCOO també veu positiu que per combatre la infradeclaració de contingències professionals, en tots els processos d'incapacitat comú des de l'INSS, aquest sistema faciliti que hi hagi la capacitat d'ofici (en qualsevol moment) de fer una proposta de determinació de contingència, perquè hi ha una baixa que no ha estat reconeguda per les mútues patronals, però si en canvi l'INSS sospita del seu origen professional, té la potestat i la finalitat d'ofici de sol·licitar una determinació de contingència.

Preocupacions de CCOO
CCOO veu amb preocupació que les durades estàndard que s'han previst siguin preses com a límit màxim i no com a orientació per classificar un període per part dels gestors que fan una valoració i seguiment dels processos només amb criteris econòmics. És a dir, que no s’incorporin elements per tenir en compte com els sanitaris, la complexitat de la recuperació i -fonamentalment- la dada de com se sent la persona.

També és preocupant que les mútues puguin no incorporar aquesta nova dada a la seva gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes: cal fer-la més racional i respectuosa amb les persones. I sobta que els processos de curta durada on hi hagi alta i baixa el mateix dia no permetin diagnosticar amb certesa i donar l’assistència necessària a les persones.

El fet de que les mútues puguin accedir als informes trimestrals que s’han d’expedir ha de generar especial cura i atenció per part de tots els facultatius, per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques de les persones treballadores, ja que aquests informes només han de contenir dades relatives als problemes de salut d’aquell procés d’incapacitat temporal, no cap altra, que vulneraria el dret a la intimitat de les persones.

Propostes de CCOO
CCOO proposa que s'expliqui clarament als gestors que aquestes durades són un referent, però no un límit inassolible, i que les intervencions en aquells casos on es superen les durades estàndards siguin analitzades comptant amb el professional que ha decidit no donar l'alta mèdica per raons sanitàries, i es tingui en compte la informació procedent de la persona afectada.

CCOO demana que les mútues facin una declaració i publicació dels procediments que permetin aprofitar aquest avanç per no agredir a les persones i racionalitzar la gestió econòmica de la incapacitat temporal comú que feien fins ara quan ho tenien contractat.

CCOO reclama que l'INSS elabori protocols per revisar de manera periòdica aquesta taula inicial de durades estàndard, incorporant elements de revisió a partir de la implementació aquest any, i s'afegeixin noves variables com la forma en què es realitza el treball, o els riscos laborals que hi ha en el lloc de treball, per determinar si hi ha aptitud per treballar o no i ajustar la durada estàndard.

I finalment, CCOO vol que, al si dels comitès de seguretat i salut o a les reunions a les empreses amb els delegats de prevenció, es faci seguiment de la correcta aplicació d’aquest canvi normatiu, que es garanteixi que ha estat conegut per tothom i s’avaluï seu impacte.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell