Gent de l'Ajuntament

Iniciem un espai d'entrevistes a companys i companyes de l'Ajuntament

La Plataforma 0'7 de l'Ajuntament amb el Teaming

Aquest sistema de microfinanciacions permet unir esforços i ajudar a les persones que més ho necessiten

Newsletter de la Secció sindical de CCOO

Entreu a llegir el darrer butlletí de notícies de la secció sindical de CCOO

·

·

dijous, 28 de gener de 2016

VIMUSA readmetrà dues de les treballadores acomiadades l’any 2014

L’empresa municipal VIMUSA readmetrà dues de les treballadores acomiadades l’any 2014. Així l’obliguen els tribunals. Però aquesta setmana el consell d’administració de l’empresa (format per regidors) ha acordat no recórrer les sentències que anul·len els acomiadaments. Per tant es dóna carpetada així a un conflicte laboral dins l’empresa de promoció d’habitatge públic.

D’aquesta forma, es passa pàgina a la polèmica sobre els set acomiadaments a l’empresa municipal duts a terme a la part final de l’anterior mandat. Es va prescindir de set llocs de feina (el 12,5 per cent de la plantilla). En alguns casos, amb gran polèmica, perquè per exemple incloia una dona amb fill a càrrec, una embarassada i diverses dones majors de 55 anys.

En cinc dels casos es va arribar a un acord per rescindir el contracte laboral. Però dues treballadors no ho van acceptar i van anar a tribunals. Com ja va explicar iSabadell en el seu dia, el jutjat social va declarar nul l’acomiadament per no ser comunicat en forma correcta als sindicats.

Ara VIMUSA podia fer un recurs d’apel·lació però s’ha estimat oportú acatar la sentència ja que segons explica l’Ajuntament en una nota “hi ha molt poques possibilitats que aquests recursos prosperin si es presenten al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya“. El consistori destaca que el consell d’administració ha acordat no recórrer les sentències “per unanimitat”.

Font: ISABADELL. 28 de gener de 2016

dilluns, 25 de gener de 2016

Concurs Representants Municipals Consells Escolars

Informacions:
  1. Ja s'ha publicat a la Intranet Municipal les bases per participar al concurs intern de borsa per a la selecció de representants municipals als Consells Escolars de centre (us les adjuntem). El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 23 de gener al dia 1 de febrer, ambdós inclosos.
  2. Segons ha manifestat el Coordinador de Presidència, Economia i Serveis Centrals, l'Ajuntament té la intenció d'abonar la paga d'assistència del 2015 al mes de març enguany.
Recordeu també que totes les retribucions s'incrementen pel 2016 en un 1% segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Secció Sindical CCOO Ajuntament de Sabadell

divendres, 15 de gener de 2016

Acord de la Mesa General de Negociació Conjunta

En data 14 de gener de 2016 la representació sindical, en el marc de la Mesa General de Negociació Conjunta, ha signat el següent ACORD:

VACANCES:
S’afegeix un apartat dins de l’article 11 de l’Acord de Condicions/Conveni per establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. Es permetran gaudir fora del període fixat per les vacances anuals, sempre d’acord amb les necessitats organitzatives dels serveis:
Escala per l’any 2015
10 anys d’antiguitat ................ 1 dia addicional de vacances
15 anys d’antiguitat ................ 2 dies addicionals de vacances
20 anys d’antiguitat ................ 3 dies addicionals de vacances
25 anys d’antiguitat ................ 4 dies addicionals de vacances

Aquests dies es podran gaudir amb, caràcter general, fins al 31 de març de 2016. En els casos que no es puguin gaudir per raons organitzatives , el Cap del servei corresponent haurà de fer un informe motivat a RRHH i es podran gaudir fins el 30 de juny del 2016.

Escala a partir de l’any 2016 i següents
5 anys d’antiguitat .................. 1 dia addicional de vacances
10 anys d’antiguitat ................ 2 dies addicionals de vacances
15 anys d’antiguitat ................ 3 dies addicionals de vacances
20 anys d’antiguitat ................ 4 dies addicionals de vacances

ASSUMPTES PROPIS:
Assumptes personals (AP) retribuïts: 6 dies laborables
Dies inhàbils: s’estableixen els dies 24 i 31 de desembre de cada any, el gaudiment d’aquests dies tenen la mateixa consideració que els dies d’AP.
Dies de conciliació: 2 dies. Es podran gaudir de forma fraccionada en hores.

ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT (canosos):
A partir del sisè trienni d’antiguitat es disposarà 2 dies addicionals, incrementant-se com a màxim en 1 dia addicional més per cada trienni complert a partir de l’octau trienni.

Els corresponents a l’any 2015 es podran gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març de 2016.
En els casos que no es puguin gaudir per raons organitzatives , el Cap del servei corresponent haurà de fer un informe motivat a RRHH i es podran gaudir fins el 30 de juny del 2016.

PERMÍS PER LES EMPLEADES EN ESTAT DE GESTACIÓ. Permís retribuït.
Les empleades que es trobin en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs, i fins a la data del part.
En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs, i fins la data del part.

EFECTES DE L’ACORD
Des del dia 23 de desembre de 2015

A QUI AFECTA L’ACORD
Al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i també s’aplicarà als diferents ens i organismes que pertanyen a l’Ajuntament, respecte del personal funcionari/laboral que la Corporació hi tingui adscrit.

Us adjuntem l’acord signat

Per qualsevol consulta o aclariment restem a la vostra disposició.

Secció Sindical CCOO Ajuntament de Sabadell


dimarts, 12 de gener de 2016

Borsa de treball per a la selecció de representants municipals als consells escolars de centre

CCOO va fer al·legacions a la proposta de bases presentada per RRHH i a continuació us informem de les que han estat acceptades:
  • Es podran presentar també empleats/des municipals dels grups de classificació C1 i C2
  • A les bases es farà constar el nom o els càrrecs de les persones que formaran part del tribunal de selecció
  • S’especificaran en la fase de mèrits quins tipus de consells de participació seran valorats
  • La proposta d’adjudicació es farà per ordre de puntuació
  • Els empleats/des que pel seu càrrec cobrin el complement de plena disposició no se’ls retribuirà la seva assistència als consells escolars de centre.
  • Es limita el dret de nomenar directament i per lliure designació de l’Ajuntament a representants de determinats centres amb característiques singulars.
Hi ha d’altres que no han estat acceptades i entre elles destaquem una que considerem que era molt important.

Des de CCOO varem argumentar que ja que el procés de selecció dels representants municipals als centres escolars durant molt de temps havia estat fet de forma “digital” pel Regidor d’Educació, sense convocatòria pública, els empleats/des que durant aquest període han fent aquesta funció i van ser escollits d’una forma tan poc democràtica i gens respectuosa amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, a la fase de valoració de mèrits d’aquest concurs no li valoressin l’experiència.

Sembla ser que pel departament d’Educació no té cap importància la forma d’accés i rebutgen l’al·legació amb l’argument “que es valora l’experiència prèvia independent de la forma d’accés...”

No cal dir que discrepem molt d’aquest criteri ja que estem parlant d’una administració pública que ha de ser molt curosa en tots aquest aspectes i que pels empleats/des que no van tenir la sort de ser agraciats digitalment durant aquests anys, ja d’entrada surten amb una greuge important en la valoració de mèrits.

Properament es publicaran les bases a la Intranet per poder presentar-se a la borsa de treball.

Secció Sindical de CCOO. Ajuntament de Sabadell