·

·

divendres, 15 de gener de 2016

Acord de la Mesa General de Negociació Conjunta

En data 14 de gener de 2016 la representació sindical, en el marc de la Mesa General de Negociació Conjunta, ha signat el següent ACORD:

VACANCES:
S’afegeix un apartat dins de l’article 11 de l’Acord de Condicions/Conveni per establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. Es permetran gaudir fora del període fixat per les vacances anuals, sempre d’acord amb les necessitats organitzatives dels serveis:
Escala per l’any 2015
10 anys d’antiguitat ................ 1 dia addicional de vacances
15 anys d’antiguitat ................ 2 dies addicionals de vacances
20 anys d’antiguitat ................ 3 dies addicionals de vacances
25 anys d’antiguitat ................ 4 dies addicionals de vacances

Aquests dies es podran gaudir amb, caràcter general, fins al 31 de març de 2016. En els casos que no es puguin gaudir per raons organitzatives , el Cap del servei corresponent haurà de fer un informe motivat a RRHH i es podran gaudir fins el 30 de juny del 2016.

Escala a partir de l’any 2016 i següents
5 anys d’antiguitat .................. 1 dia addicional de vacances
10 anys d’antiguitat ................ 2 dies addicionals de vacances
15 anys d’antiguitat ................ 3 dies addicionals de vacances
20 anys d’antiguitat ................ 4 dies addicionals de vacances

ASSUMPTES PROPIS:
Assumptes personals (AP) retribuïts: 6 dies laborables
Dies inhàbils: s’estableixen els dies 24 i 31 de desembre de cada any, el gaudiment d’aquests dies tenen la mateixa consideració que els dies d’AP.
Dies de conciliació: 2 dies. Es podran gaudir de forma fraccionada en hores.

ASSUMPTES PARTICULARS PER ANTIGUITAT (canosos):
A partir del sisè trienni d’antiguitat es disposarà 2 dies addicionals, incrementant-se com a màxim en 1 dia addicional més per cada trienni complert a partir de l’octau trienni.

Els corresponents a l’any 2015 es podran gaudir, amb caràcter general, fins al 31 de març de 2016.
En els casos que no es puguin gaudir per raons organitzatives , el Cap del servei corresponent haurà de fer un informe motivat a RRHH i es podran gaudir fins el 30 de juny del 2016.

PERMÍS PER LES EMPLEADES EN ESTAT DE GESTACIÓ. Permís retribuït.
Les empleades que es trobin en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs, i fins a la data del part.
En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs, i fins la data del part.

EFECTES DE L’ACORD
Des del dia 23 de desembre de 2015

A QUI AFECTA L’ACORD
Al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i també s’aplicarà als diferents ens i organismes que pertanyen a l’Ajuntament, respecte del personal funcionari/laboral que la Corporació hi tingui adscrit.

Us adjuntem l’acord signat

Per qualsevol consulta o aclariment restem a la vostra disposició.

Secció Sindical CCOO Ajuntament de Sabadell