·

·

dilluns, 28 de juliol de 2014

CCOO Informa | Borsa de treball. On és la transparència?

QUAN EL PREMI A LA TRANSPARÈNCIA ÉS NOMÉS UN TROFEU EN UNA VITRINA...
Properament es publicaran les bases per un concurs de borsa de treball per proveir places d’auxiliar d’administració general. La Secció Sindical de CCOO ha presentat 17 al·legacions a les mateixes i ja tenim la contesta de la Cap de RRHH:

NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO, NO...

De totes les al·legacions volem destacar algunes que creiem que són importants:
  • Resolució del concurs. CCOO demanava que les llistes es publiquessin amb les dades dels aspirants (nom, cognoms...), amb la puntuació de cadascuna de les fases dels procés selectiu, sumades en ordre decreixent de la més alta a la més baixa.

Contesta de la Cap de RRHH: NO es pot atendre dita al·legació en la mesura en què és contrària al règim de protecció de dades de caràcter personal

On és la transparència??

No diu el Codi de Bon Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell que els representants locals fomentaran la transparència?? Parole, parole...
Com la llei de protecció de dades afecta a totes les administracions el COCOHOLMES ha sortit a investigar com ho fan en altres administracions:
Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Sabadell

“No hasse falta dessir nada más!!!” Una imatge val més que mil paraules... 
  • Una de les funcions bàsiques del sindicat és la de vetllar per tal que els processos de selecció es facin correctament. Per poder fer aquest seguiment és imprescindible disposar de tota la informació.

Contesta de la Cap de RRHH: NO. Atès que els resultats són penjats a la pàgina web de l’Ajuntament de Sabadell, i per tant són accessibles per als representants sindicals.

Sense comentaris, el COCOHOLMES ja ens ha dit com es pengen les dades a la web de l’Ajuntament... Si amb això es pensen que ja compleixen amb el dret de la informació als representants legals dels treballadors i de les treballadores, anem arreglats.

On és la transparència??
  • A l’apartat del tribunal, CCOO sol·licitava que s’havia de garantir la presència d’observadors sindicals amb veu però sense vot.
Contesta de la Cap de RRHH: NO. No està previst a la normativa

El que no és legal és participar com a membres del tribunal, ja que a l’article 60 de l’EBEP diu: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

Però no hi ha cap problema, és un tema de voluntat política, que els /les delegats /des sindicals puguem ser-hi com a observadors /es . No estem demanant res que ja no es faci a d'altres administracions. Segons el COCOHOLMES hi ha molts ajuntaments on es contempla d’aquesta forma sense cap problema: Barcelona, Sant Quirze, Molins de Rei, Montcada , Caldes de Montbui...

Els /les delegats /des sindicals com són personal d’elecció no poden ser als tribunals, però aquesta mesura també s’aplica als polítics. Per aquest motiu com potser que el Sr. Ramon Burgués, Tinent d’Alcalde delegat de RRHH, hagi fet les entrevistes d'un concurs per proveir una plaça de lliure designació??

On és la transparència??
  • Funcionament de la borsa: CCOO havia demanat que quan calgui proveir una vacant, l’ordre de la crida fos estrictament per ordre de puntuació de la borsa, atès que una de les proves del concurs de selecció ja és una entrevista personal, i per tant s’havia d’eliminar el següent paràgraf de les bases:
11.-Borsa de treball: Es podrà fer una entrevista de treball quan per les característiques del lloc de treball a proveir o per criteris organitzatius, calgui garantir l’adequació de l’aspirant al perfil requerit.

Contesta de la Cap de RRHH: NO. Es considera convenient mantenir l’entrevista de treball, atès que la borsa de treball procurarà abastar perfils diferents dins de la mateixa categoria i l’entrevista per a la provisió d’un lloc concret té com a finalitat garantir el major ajust a la plaça i lloc concrets (¿?) a proveir entre les diverses persones que formen part a la borsa.

Ah, llavors per a què serveix quedar el primer de la llista desprès d’haver superat un concurs públic on s’han de garantir els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publiciat?? Suposem que això es deu estar preguntant la persona que va quedar primera del concurs públic de borsa de treball per proveir llocs de treball d’informador/tramitador de l’Ajuntament de Sabadell que quan s’ha produït una vacant no li ha servit de res ja que ni tan sols li han fet l’entrevista de treball i s’ha contractat a la persona que estava setena a la llista. O el de la borsa de subalterns que l’última persona de la llista està treballant però hi ha d’altres que tenen millor puntuació però estan encara esperant. Temes de perfil...

On és la transparència??
  • Quan es publiqui aquest concurs de borsa de treball què passa amb les persones interines que actualment estan ocupant places vacants a l’Ajuntament?
Resposta de la Cap de RRHH: Les persones que estan ocupant interinament una plaça a l’ajuntament serà necessari que es presentin a aquest concurs públic de borsa de treball si volen formar part de la nova que es generi i que serà la que s’utilitzarà per proveir futures necessitats. Els nomenaments interins vigents no estaran condicionats al resultat d'aquesta convocatòria , i romandran vigents fins que es produeixi alguna de les causes de finalització previstes en el propi decret de nomenament o per les causes generals establertes a la normativa reguladora.

Així mateix encara estem esperant que se’ns notifiqui de forma fefaent que s’ha esgotat l’anterior borsa de treball d’auxiliars d’administració general, ja que només tenim la paraula de la Cap de RRHH. No tenim cap documentació que ho acrediti, tot i que hem demanat en moltes ocasions que se’ns doni còpia de l’estat actual de totes les borses de treball que estan en vigor a l’Ajuntament.
Contesta de la Cap de RRHH: NO

ON ÉS LA TRANSPARÈNCIA??... A LA VITRINA.

:::::::::::::::::::::::::::::::
Secció Sindical CCOO | 28 de juliol de 2014